Skip to content

پژوهشگاه رويان  Home arrow صفحه اصلی arrow بلاگ
آیا مقیاس رضایت زناشویی کانزاس برای بررسی زوج‌های ناب چاپ ارسال به دوست

آیا مقیاس رضایت زناشویی کانزاس برای بررسی زوج‌های نابارور ایرانی مناسب است؟

ناباروری یکی از مشکلات سلامت در سطح جهان است که برای فرد مبتلا، علاوه بر مشکلات یک بیماری، آسیب‌های اجتماعی نیز ایجاد می‌کند. ناباروری یکی از زوجین می‌تواند زندگی زناشویی را تحت تأثیر قرار داده، میزان رضایت از زندگی زناشویی را کاهش دهد. آگاهی از میزان رضایت زوجین از زندگی زناشویی در مطالعات جامعه شناسی و برای حمایت روانی از فرد مبتلا به ناباروری حائز اهمیت است. مقیاس رضایت زناشویی کانزاس (KMSS) یکی از روش‌های سریع، با مدیریت و امتیاز‌دهی آسان سنجش میزان رضایت از رابطه زناشویی است. در این پژوهش دکتر عمانی سامانی، دکتر سامان معروفی‌زاده، آزاده قاهری و همکارانشان در پژوهشگاه رویان، میزان انطباق روان‌سنجی KMSS با واقعیت را در زوج‌های نابارور ایرانی بررسی کردند.
بدین منظور 254 فرد نابارور که بین فوریه تا می 2017 به پژوهشگاه رویان مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند. افراد مذکور از طریق پرسش‌نامه برای KMSS، شاخص رضایت زوجین، افسردگی بالینی و میزان اضطراب مورد سوال و بررسی قرار گرفتند. داده‌ها با روش‌های مناسب آماری بررسی و مطالعه گردید.
نتایج این پژوهش که در نشریه بین‌المللی Middle East Fertility Society Journal به چاپ رسیده است، نشان می‌دهد، داده‌های حاصل از KMSS با سایر روش‌های استفاده شده مطابق بوده است. بنابر این KMSS یک روش ساده و کارآمد در سنجش میزان رضایت زناشویی است و در بررسی‌های جامعه شناسی و اپیدمیولوژی قابل استفاده است.

بررسی اثر افزایش وزن مادران در طول بارداری بر سزارین، ز چاپ ارسال به دوست

بررسی اثر افزایش وزن مادران در طول بارداری بر سزارین، زمان تولد و وزن جنین

بارداری با تغییراتی در کارکرد و ظاهر بدن مادران همراه است. یکی از این تغییرات افزایش وزن است. افزایش وزن بارداری که متناسب با شاخص توده بدنی مادر، به تدریج و درحین بارداری اتفاق می‌افتد، می‌تواند تأثیراتی بر مادر و جنین داشته باشد. به منظور بررسی اثر افزایش وزن بارداری بر سزارین، وزن هنگام تولد نوزاد و سن تولد جنین در مادرانی که پیش از بارداری شاخص توده بدنی نرمال داشتند، رضا عمانی سامانی، سعید صفاری، آرزو اسماعیل‌زاده و همکارانشان در پژوهشگاه رویان، دانشگاه علوم پزشکی مراغه و دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، پژوهشی را طراحی کردند که طی آن با رصد کردن 103 بیمارستان در تهران بین 6 تا 21 جولای 2015، 2394 مادر باردار با شاخص توده بدنی نرمال پیش از بارداری و بارداری تک قلو انتخاب شده مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج این پژوهش که در مجله بین‌المللی Obstetrics and Gynecology of India به چاپ رسیده است، نشان داد، از نوزادان متولد شده،5.41 درصد حین تولد کم وزن و 2.18 درصد دچار ماکروزومی (نوزاد با جثه‌ای بزرگ‌تر از حد معمول) بودند. میزان تولد نوزادان کم وزن در مادرانی که افزایش وزن بارداری آنان کمتر از حد توصیه شده بود 2.13 برابر بیشتر از مادرانی بود که وزن توصیه شده را کسب کرده بودند. در این پژوهش تفاوت معنی‌داری در میزان تولد نوزاد کم وزن بین مادرانی که به میزان توصیه شده افزایش وزن داشتند و مادرانی که افزایش وزن آنان بیش از میزان توصیه شده بود، یافت نشد. همچنین بررسی‌ها نشان داد تفاوت در افزایش وزن بارداری مادران تفاوتی در سزارین و تولد پیش‌از موعد نوزاد ایجاد نمی‌کند.

کارگروه RIF چاپ ارسال به دوست

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺷﮑﺴﺖ ﻣﮑﺮر ﻻﻧﻪ ﮔﺰﯾﻨﯽ  RIF: Recurrent Implantation Failure 

ﻧﺎﺑﺎروري ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺟﺪي‌ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ زوﺟﯿﻦ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﻣﺮوزه در ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻣﻊ وﺟﻮد دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺑﺎرداري ﺑﻪ روش ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد، ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ راﻫﮑﺎر درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي ﮐﻤﮏ‌ﺑﺎروري ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زوجﻫﺎي ﻧﺎﺑﺎرور اﺳﺖ. اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﯽ از زوﺟﯿﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺟﻨﯿﻦ در ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻪ ﺑﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ درمان ﺑﺎروري ﻧﺘﯿﺠﻪ‌ای ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﮑﺮر در ﻻﻧﻪ ﮔﺰﯾﻨﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﮑﺮر ﻻﻧﻪ ﮔﺰﯾﻨﯽ (RIF) ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ در ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮب ﻃﯽ ﺣﺪاﻗﻞ دو اﻟﯽ ﺳﻪ اﻧﺘﻘﺎل در ﺧﺎﻧﻢ‌ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻦ ﮐﻤﺘﺮ از 40 ﺳﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻋﺪم ﺑﺎروري ﭘﺲ از ﺗﻼش ﺑﺮاي IVF ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.
مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری رویان ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ پیشرو درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروري، ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻼش‌ﻫﺎي بسیار زﯾﺎدي در درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‌ﻫﺎي زﯾﺎدي را نیز ﺑه‌ﺪﺳﺖ آورده اﺳت. با هدف تشریک مساعی گروه‌های تحقیق و کلینیک، دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺒﺎ رﻣﻀﺎﻧﻌﻠﯽ ﺟﺮاح و ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن، زاﯾﻤﺎن و ﻧﺎزاﯾﯽ از ﺳﺎل 1396 ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺗﯿﻢ‌ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﺮوه اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي (دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮﭼﻘﻤﺎﻗﯽ)، ﮔﺮوه ﺟﻨﯿﻦ‌ﺷﻨﺎﺳﯽ (دﮐﺘﺮ ﻣﻮﻗﺮ)، ﮔﺮوه ژﻧﺘﯿﮏ (دﮐﺘﺮ حمیدﮔﻮراﺑﯽ و دﮐﺘﺮ زﻣﺎﻧﯿﺎن) و ﮔﺮوه آﻧﺪروﻟﻮژي (دﮐﺘﺮ ﺻﺒﺎﻏﯿﺎن و دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻫﯽ) و فاطمه زعفرانی (گروه تصویربرداری) و دکتر احمد وثوق (معاون درمان و خدمات تخصصی) ﮐﺎرﮔﺮوه ﺷﮑﺴﺖ ﻣﮑﺮر ﻻﻧﻪ ﮔﺰﯾﻨﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده‌اند.  ﻫﺪف از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه، ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ متخصصان ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﺑﺎروري، ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮع و ﻋﻠﻞ RIF در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ‌ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه روﯾﺎن، ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ و درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪ دﻧﯿﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻼش ﺑﺮاي  رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ است. اﻣﯿﺪواریم اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ راهﮐﺎرﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﻣﮑﺮر ﻻﻧﻪ ﮔﺰﯾﻨﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯿﺰان ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﺮاي زوﺟﯿﻨﯽ ﮐﻪ آرزوي داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ دارﻧﺪ، اراﺋﻪ دﻫﺪ. اﻣﮑﺎن ارﺗﺑﺎط ﺑﯾﺷﺗر و ﺗﺑﺎدل اطﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎرﮔروه ﻣﺳﺗﻘردر  ﭘژوھﺷﮑده ﻋﻠوم ﺗوﻟﯾدﻣﺛل ﭘژوھﺷﮕﺎه روﯾﺎن  وجود دارد.

کارگروه POF چاپ ارسال به دوست

کار گروه نارسایی تخمدان POF: Premature Ovarian Failure 

نارسایی زودرس تخمدان (POF) یکی از علل مهم ناباروری زنان است که به باور عمومی کاهش چشمگیر عملکرد تخمدان در زنان زیر 40 سال تشخیص داده می‌شود. نارسایی اولیه تخمدان یکی از علل اصلی ناباروری زنان به علت ذخیره غیرطبیعی تخمدان است. در سال های اخیر ارتباط این موضوع با ناباروری  افزایش یافته، به این دلیل که در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، سن مادر شدن به تعویق می‌افتد. میزان رخداد این پدیده در سنین مختلف بصورت متفاوت گزارش شده :  یک در هزار درسن قبل از 30 سالگی، یک در 250 در سن قبل از 35 سالگی و درسن قبل از 40 سالگی این میزان حدود یک درصد می باشد. از طرفی در بررسی های مختلف بالینی شکل بروز آن در 28-10 درصد به صورت آمنوره اولیه و 18-4 درصد موارد به صورت آمنوره ثانویه بوده است.
تعدادی از عواملی که ممکن است منجر به این رویداد شود عبارتند از عفونت های ویروسی، اختلالات متابولیکی، بیماری های خود ایمنی و عوامل محیطی و عوارض شیمی درمانی ،اشعه درمانی یا جراحی. اگر چه در اغلب موارد مکانیزمی  که باعث اختلال می شود ناشناخته است، عوامل ژنتیکی به عنوان یکی از علل رایج شناخته شده اند از جمله  به اختلالات تعدادی  یا ساختاری کروموزوم جنسی ، جهش ژن های واقع در کروموزومهای جنسی (x-linked) و غیرجنسی (اتوزومال) مرتبط با نارسایی اولیه تخمدان نیز به خوبی شرح داده شده است. با این حال در اغلب موارد، علل ژنتیکی و محیطی همچنان ناشناخته و مغفول هستند. ما در این مقوله بر آنیم تا بیشتر به توضیح وتبیین علل ژنتیکی POF  بپردازیم و این علل را بصورت سندرومیک و غیر سندرومیک شرح خواهیم داد .
اهمیت این مشکل از دیدگاه ژنتیکی با در نظر گرفتن عوارض آن در سایر افراد خانواده بیش از پیش مشخص می‌شود. در مطالعات  گذشته، بررسی ژنتیکی این اختلال را در تمامی بیماران مبتلا به POF توصیه و لزوم شناسایی سایر افراد با هدف جلوگیری از بروز عقب افتادگی ذهنی و موارد جدید POF را گوشزد می‌کند.
پژوهشگاه رویان و به طور خاص گروه ژنتیک پژوهشکده تولید مثل بر‌اساس مسئولیت ذاتی خود، کارگروهی متشکل از متخصصین خبره و مجرب درزمینه های مختلف زنان ،ژنتیک بالینی، سیتوژنتیک، ژنتیک مولکولی، غدد، ایمونولوژی، اپیدمیولوژی، تغذیه، جنین‌شناسی، روان‌پزشکی و روانشناسی را گرد هم جمع آورده است. هدف کارگروه این است که با هم‌اندیشی یکدیگر راهکارهای مناسب و عملیاتی را با اهداف بلند‌مدت و کوتاه مدت برای سرویس‌دهی مناسب تشخیصی و درمانی برای بیماران POF  فراهم آورد تا علاوه بر تشخیص به موقع این اختلال، بررسی‌های متعدد بالینی این بیماران بصورت هدفمند از جنبه‌های مختلف به‌صورت سیستماتیک انجام دهد.  جنبه‌های بالینی و روانی بیماری، علل ایجاد آن برای جلوگیری از بروز موارد مشابه و اقدامات درمانی مناسب برای بیماران طراحی شود و به‌صورت صحیح اجرا گردد. انجام پروژه‌های مختلف تحقیقاتی برای روشن شدن  زوایای پنهان این بیماری طراحی شده و  در دستور کار این کارگروه قرار گرفته است.
درحال حاضر سرویس دهی مناسب در بخش های مختلف پژوهشکده علوم تولیدمثل شامل بخش زنان، غدد، سلامت روان، ژنتیک (بالینی وآزمایشگاهی)، جنین شناسی و ایمونولوژی جهت این بیماران با اهداف مشخص در پژوهشگاه رویان طراحی و در حال ارايه خدمت هستند.
هدف غایی ما تشخیص به موقع این مشکل، تبیین ابعاد مختلف بیماری جهت بیماران، اقدامات درمانی مناسب برای جلوگیری از عوارض آتی و تشخیص علتی این بیماری با حفظ آرامش و برطرف کردن دغدغه‌های روانی این بیماران است. تلاش می‌کنیم تا با پیشرفت‌هایی که در حیطه علم در جنبه‌های مختلف و مرتبط با این بیماری به مرور زمان توسط پژوهشگران داخلی و خارجی رخ می‌دهد، کیفیت و کمیت خدمات‌دهی خود را روز به روز بهینه و مناسب تر کنیم. این کارگروه آمادگی خود را برای همکاری با بخش های مختلف تحقیقاتی و درمانی اعلام میدارد.

کارگروه PCOS چاپ ارسال به دوست

سندرم تخمدان پلی کیستیک(PCOS)Polycystic Ovary Syndrome
سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) شایع‌ترین اختلال غدد درون ریز در زنان است که شیوعی بین 2/2 تا 26 درصد دارد. این بیماری با علایمی همچون ایجاد کیست‌های ریز تخمدانی، عدم تخمک‌گذاری و یا کاهش آن که با اختلالات قاعدگی همراه است، شناخته میشود. همچنین افزایش هورمون‌های مردانه (آندروژن‌ها) در خون نیز گزارش شده که ممکن است تظاهرات بالینی به صورت پرمویی (هیرسوتیسم) در صورت ـ تنه و اندام‌ها، ریزش مو در ناحیه‌ی سر و نیز جوش (آکنه) داشته باشد. . از سوی دیگر، این سندرم با اختلالات متابولیکی همچون چاقی و نیز گلوکز در خون همراه بوده، که ناشی از مقاومت به انسولین است. به طور کلی در بروز این سندرم عوامل مختلفی مانند وراثت و ژنتیک، محیط زندگی شامل شرایط جغرافیایی و سبک زندگی افراد دخیل است. به این ترتیب بیماری PCOS هم به لحاظ عملکردِ تولید‌مثلی و نیز سلامت زنان در دراز مدت، حائز اهمیت است.
زنان نابارور مبتلا به PCOS ممکن است به درمان‌های دارویی جهت تخمک‌گذاری پاسخ مناسبی ندهند و نیاز به درمان‌های کمک باروری همچون لقاح آزمایشگاهی IVF)) داشته باشند. از سوی دیگر مبتلایان به PCOS در دوران بارداری ممکن است با مشکلاتی همچون دیابت حاملگی، مسمومیت بارداری و یا زایمان زودرس مواجه شوند. یکی از مشکلاتی که بیماران PCOS در درازمدت ممکن است با آن روبرو شوند عدم تخمک‌گذاری مزمن است که با افزایش خطر بروز برخی از سرطان‌های زنان همراه خواهد بود. به علاوه به دلیل اختلالات متابولیکی این بیماران در معرض خطر دیابت نوع دو و افزایش فشار خون و بیماری‌های قلبی- عروقی قرار دارند. با توجه به شیوع بالای سندرم تخمدان پلی‌کیستیک در میان بیماران مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های ناباروری پژوهشگاه رویان، کارگروه تخصصی PCOS از تیر ماه سال 1395 با حضور صاحب نظران پزشک و محقق در بخش ناباروری زنان: دکتر مریم حافظی (مسئول کارگروه) و دکتر اشرف معینی، بخش آندرولوژی: دکتر رویا حسینی، بخش تصویربرداری: دکتر شهره ایرانی، بخش ژنتیک: دکتر پروانه افشاریان، دکتر مریم شاه حسینی، بخش جنین شناسی: دکتر پوپک افتخاری یزدی، فاطمه حسنی، بخش اپیدمیولوژی: دکتر مهدی سپیدار کیش تشکیل شده است.
در این مدت علاوه‌بر مرور مطالعات به‌روز در زمینه‌ی PCOS  و کسب نتایج سایر پژوهشگران در این زمینه، طرح‌های در حال اجرا و پیشنهادی جدید نیز در این کارگروه ارایه و بررسی شده است. این کارگروه آمادگی خود را برای همکاری با متخصصان و پژوهشگران در سراسر کشور اعلام می‌کند تا در مسیر اشتراک اطلاعات و هم‌فکری، بتواند بخشی از مشکلات بیماران PCOS را برطرف کند.

<< شروع < قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعد > آخر >>

نتایج 46 - 54 از 488
fa Persian | English en

منوي اصلي

پیوندها