Skip to content

پژوهشگاه رويان  Home arrow صفحه اصلی arrow بلاگ
اسید‌‌‌‌ ‌‌های چرب امگا 3 و اسکوربیک اسید با محافظت چاپ ارسال به دوست

اسید‌‌‌‌ ‌‌های چرب امگا 3 و اسکوربیک اسید با محافظت از سلول‌‌‌‌ ‌‌های قلبی حاصل از تمایز سلول‌‌‌‌ ‌‌های بنیادی، تأثیر سلول درمانی را افزایش می‌‌‌‌ ‌‌دهند

یکی از مهم‌ترین مشکلات در سلول درمانی ضایعات قلبی مرگ سلول‌‌‌‌‌های پیوند یافته به علت استرس اکسیداتیو (تولید رادیکال‌های آزاد اکسیژن) است. نشان داده شده است که اسید‌‌‌‌‌های چرب امگا 3 از جمله ایکوساپنتانوئیک اسید (EPA)، دوکوزاهگزانوئیک اسید (DHA) و اسکوربیک اسید (AA) در بهبود ضایعات قلبی موثر هستند. به منظور بررسی اثر این اسید‌‌‌‌‌های چرب در بهبود زنده‌مانی سلول‌‌‌‌‌های قلبی تمایز یافته از سلول‌‌‌‌‌های بنیادی جنینی انسان در شرایط استرس اکسیداتیو، دکتر اقدمی، دکتر بهاروند، پریسا شعبانی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، دانشگاه تهران و دانشگاه ایران، پژوهشی را طراحی کردند که طی آن سلول‌‌‌‌‌های قلبی حاصل از تمایز سلول‌‌‌‌‌های بنیادی جنینی، نخست در معرض اسید‌‌‌‌‌های چرب EPA، DHA و AA قرار گرفتند، سپس استرس اکسیداتیو با استفاده از H2O2 به آنان وارد شد. در نهایت زنده‌مانی و دیگر ویژگی‌‌‌‌‌های سلول‌‌‌‌‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج این پژوهش که در مجله بین‌‌‌‌‌المللی BioFactors به چاپ رسیده است، نشان داد، تیمار شدن با اسید‌‌‌‌‌های چرب یادشده پیش از استرس اکسیداتیو باعث افزایش بیان اکسیژناز و ژن‌‌‌‌‌های قلبی می‌شود، اثر استرس اکسیداتیو را کاهش می‌‌‌‌‌دهد. همچنین پیوند سلول‌‌‌‌‌های قلبی حاصل از تمایز سلول‌‌‌‌‌های بنیادی جنینی انسان، که با اسید‌‌‌‌‌های چرب امگا 3 تیمار شده بودند، به قلب موش دچار ضایعه قلبی و مقایسه آن با پیوند سلول‌‌‌‌‌های تیمار نشده، نشان داد تیمار با اسید‌‌‌‌‌های چرب نامبرده باعث ارتقا اثر‌ درمانی سلول‌‌‌‌‌های پیوند شده می‌‌‌‌‌شود.
نتایج این پژوهش نشان می‌‌‌‌‌دهد تیمار سلول‌‌‌‌‌های قلبی با اسید‌‌‌‌‌های چرب EPA، DHA و AA پیش از پیوند می‌‌‌‌‌تواند اثر سلول درمانی در ضایعات قلبی را بهبود بخشد.

آسیب به ماده ژنتیکی اسپرم در برهمکنش ایمنی بین اسپرم و چاپ ارسال به دوست

آسیب به ماده ژنتیکی اسپرم در برهمکنش ایمنی بین اسپرم و سلول‌‌‌‌ ‌‌های لوله رحمی موثر است

آسیب به ماده ژنتیکی (DNA) اسپرم می‌‌‌‌‌تواند یکی ازعوامل سقط جنین باشد. اینکه چگونه آسیب ماده ژنتیکی اسپرم منجر به سقط می‌‌‌‌‌شود پرسشی است که برای پاسخ به آن پژوهش‌‌‌‌‌های متعددی صورت گرفته است. به منظور بررسی اثر آسیب به ماده ژنتیکی اسپرم در برهمکنش‌‌‌‌‌های ایمنی بین اسپرم و لوله رحمی، دکتر رضا افلاطونیان، زندیه، اشرفی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران، پژوهشی را طراحی کردند که طی آن اسپرم از 10 مرد نابارور با بیش از 20‌ درصد آسیب به ماده ژنتیکی و 10 مرد سالم با کمتر از 3‌ درصد آسیب به ماده ژنتیکی، گرفته شد. پس از آماده سازی، اسپرم‌های دو گروه با سلول‌‌‌‌‌های لوله رحمی هم‌‌‌‌‌کشتی داده شدند. یکی از گیرنده‌‌‌‌‌های مهم در برهمکنش ایمنی بین اسپرم و سلول‌‌‌‌‌های لوله رحمی، گیرنده ای‌ست به نام Toll که در لقاح و بارداری نیز موثر است. بیان این گیرنده و عوامل مرتبط با آن در سلول‌‌‌‌‌های لوله رحمی دو گروه مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج این پژوهش که در مجله بین‌‌‌‌‌المللی Andrology به چاپ رسیده است، نشان داد، به جز IFN‐β و  TNFα ، بیان سایر ژن‌های مرتبط با گیرنده مورد بحث در سلول‌‌‌‌‌های لوله رحمی گروهی که اسپرم‌‌‌‌‌ها دارای آسیب بالای ماده ژنتیکی بودند، به میزان قابل ملاحظه‌‌‌‌‌ای بیشتر بود.
نتایج این پژوهش نشان می‌‌‌‌‌دهد، حضور اسپرم‌‌‌‌‌هایی با ماده ژنتیکی آسیب دیده در لوله رحمی، باعث بیان عوامل مسیر Toll در سلول‌‌‌‌‌های لوله رحمی می‌‌‌‌‌شود که منجر به افزایش بیان عوامل موثر در التهاب می‌‌‌‌‌گردد. این شرایط باعث بروز وضعیت پاتولوژیکی می‌‌‌‌‌شود که ظرفیت‌‌‌‌‌یابی اسپرم، لقاح، تکوین جنین و لانه‌گزینی (اتصال و جای‌گیری جنین در دیواره رحم مادر) را تحت تأثیر قرار داده، می‌‌‌‌ ‌‌تواند منجر به سقط شود. این شرایط یکی از علل ناباروری در مردان مبتلا به آسیب ماده ژنتیکی است.

تأثیر روغن ماهی و ویتامین E بر کیفیت و مقاومت اسپرم در ب چاپ ارسال به دوست

تأثیر روغن ماهی و ویتامین E بر کیفیت و مقاومت اسپرم در برابر سرما

انجماد و ذخیره اسپرم چه در مصارف پزشکی و چه در دامداری حائز اهمیت است. یکی از انواع حساس به سرمای اسپرم که امکان ذخیره آنرا به 24 ساعت محدود می‌‌‌‌‌کند، اسپرم خروس است. علاوه بر این، سرما باعث آسیب جدی به این اسپرم‌‌‌‌ها می‌شود و نتایج تلقیح با اسپرم سرد شده خروس مطلوب نیست.
به منظور بررسی اثر تغذیه با روغن ماهی و ویتامین E بر کیفیت و مقاومت اسپرم در برابر سرما، رضا صفری اصل، محسن شرفی، دکتر شاهوردی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان و دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشی را طراحی کردند که طی آن به رژیم غذایی خروس‌‌‌‌ها دو درصد روغن ماهی و 200 میلی‌‌‌‌ گرم در هر کیلوگرم، ویتامین E افزوده شد. سپس اسپرم‌‌‌‌های آن‌ها جمع‌‌‌‌ آوری شد و پس از 48 ساعت ذخیره‌سازی، مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج این پژوهش که در مجله بین‌‌‌‌ المللی Cryobiology به چاپ رسیده است، نشان می‌‌‌‌‌دهد، تغذیه خروس‌‌‌‌ها با جیره حاوی دو درصد روغن ماهی و 200 میلی‌‌‌‌ گرم/کیلوگرم ویتامین E ، کیفیت اسپرم سرد شده را به وسیله حمایت چندین شاخص کیفی اسپرم از طریق کاهش پراکسیداسیون لیپیدی، بهبود می‌‌‌‌‌بخشد.
نتایج این پژوهش نشان می‌‌‌‌‌دهد، مصرف روغن ماهی و ویتامین E می‌‌‌‌ تواند کیفیت و مقاومت اسپرم را در برابر سرما افزایش دهد.

پروتئین‌‌‌‌‌های جای گرفته در غشاء سلول‌‌‌‌‌های ب چاپ ارسال به دوست

پروتئین‌‌‌‌‌های جای گرفته در غشاء سلول‌‌‌‌‌های بنیادی جنینی انسان: جمع‌‌‌‌‌بندی و مقایسه

بررسی پروتئین‌‌‌‌‌های جای‌‌‌‌ گرفته در غشاء سلول اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه این پروتئین‌‌‌‌‌ها دارای عملکردهای بسیار ویژه‌‌‌‌‌ای مانند کنترل ورود و خروج مواد و اطلاعات به درون سلول و برقراری هرنوع ارتباط با محیط بیرونی سلول هستند. به علاوه تشخیص غیر‌‌‌‌ تهاجمی بودن سلول‌‌‌‌‌ها، برای جلوگیری از بروز سرطان، اهمیت بالینی دارد. بر همین اساس بررسی پروتئین‌‌‌‌ های غشائی سلول‌‌‌‌‌های بنیادی جنینی انسانی، علی‌‌‌‌‌رغم تمام سختی‌‌‌‌‌ها، توجه پژوهشگران مختلف را به خود جلب کرده است.
به دلیل همین اهمیت، دکتر فائزه شکری، دکتر حسین بهاروند و دکتر قاسم حسینی سالکده، در پژوهشگاه رویان، تمامی گزارش‌های مربوط به بررسی پروتئین‌‌‌‌‌های غشایی سلول‌‌‌‌ های بنیادی جنینی انسان را جمع آوری، و متا‌آنالیز کردند. علاوه بر این، تمام گزارش‌ها از نظر روش انجام و اطلاعات منتشر شده نیز بررسی، و داده‌‌‌‌ های آن‌ها با داده‌‌‌‌ های مرجع مقایسه شد.
نتایج حاصل از این بررسی و مقایسه‌‌‌‌‌ها، که به صورت یک مقاله مروری در مجله بین‌‌‌‌‌المللی Expert Review of Proteomics به چاپ رسیده است، با جمع بندی و یکسان‌سازی نتایج مقالات منتشر شده قبلی، شاخص‌‌‌‌ های غشايي مشترک را گزارش می‌‌‌‌‌دهد. این مقاله مروری به پژوهشگران کمک خواهد کرد که به راحتی و در کوتاه‌‌‌‌ ترین زمان با پروتئین‌‌‌‌‌های جای‌‌‌‌ گرفته در غشائ سلول‌های بنیادی جنینی انسانی و اهمیت آن‌ها آشنا شوند.

اثرات مکمل‌‌‌‌‌های حاوی اسید آمینه شاخه‌دار و یا ور چاپ ارسال به دوست

اثرات مکمل‌‌‌‌‌های حاوی اسید آمینه شاخه‌دار و یا ورزش هوازی بر کیفیت اسپرم و تولید تستوسترون در مدل آزمایشگاهی

افرادی که به‌‌‌‌ طور منظم ورزش می‌‌‌‌ کنند، از مکمل‌‌‌‌ های غذایی به منظور بهبود نتایج تمرینات روزمره و افزایش توده بدنی خود استفاده می‌‌‌‌‌کنند. آمینواسیدهای شاخه‌دار (BCAAs) از جمله مکمل‌‌‌‌‌های پرمصرف هستند که اثرات مفیدی در انسان و مدل‌‌‌‌‌های جوندگان نشان داده‌‌‌‌‌اند. به منظور بررسی اثر تمرینات ورزشی و یا مکمل‌‌‌‌‌های حاوی آمینواسیدهای شاخه‌‌‌‌ دار بر بافت بیضه و شاخص‌‌‌‌‌های اسپرمی، دکتر بهادرانی، دکتر تولایی، دکتر نصر اصفهانی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان، تعدادی موش نر را به شش گروه تقسیم کردند؛ گروه کنترل، گروهی که فعالیت‌‌‌‌‌های هوازی انجام می‌‌‌‌‌دادند (ورزش)، گروهی که 20 میلی‌‌‌‌‌گرم مکمل دریافت می‌‌‌‌‌کردند، گروهی که 60 میلی‌‌‌‌‌گرم مکمل دریافت می‌‌‌‌‌کردند، گروهی که در کنار فعالیت‌‌‌‌‌های هوازی 20 میلی‌‌‌‌‌گرم مکمل نیز دریافت می‌‌‌‌‌کردند و گروهی که در کنار فعالیت‌‌‌‌‌های هوازی 60 میلی‌‌‌‌‌گرم مکمل نیز دریافت می‌‌‌‌‌کردند. پس از هشت هفته از اعمال این شرایط، بیضه و اپی‌‌‌‌‌دیدیم موش‌‌‌‌‌ها برداشته و بررسی شد و عملکرد اسپرم و میزان تستوسترون خون ارزیابی گردید.
نتایج این پژوهش که در مجله بین‌‌‌‌‌المللی Andrologia به چاپ رسیده است، نشان داد، فعالیت ورزشی به تنهایی یا همراه با مکمل آمینو اسیدی به صورت چشمگیری میزان تستوسترون خون و تحرک اسپرم را افزایش داد. میزان پراکسیداسیون لیپیدی اسپرم در گروه ورزش، به مقدار زیادی کاهش پیدا کرد، در حالی که شدت پراکسیداسیون لیپیدی در این گروه افزایش چشمگیری داشت.
نتایج این پژوهش نشان می‌‌‌‌ دهد برخلاف ورزش شدید، ورزش استقامتی همراه با مصرف متعادل و نه دوز بالای مکمل‌‌‌‌ های حاوی آمینواسیدهای شاخه‌دار، می‌تواند موجب برخی اثرات مساعد بر عملکرد اسپرم و تولید تستوسترون شود.

<< شروع < قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعد > آخر >>

نتایج 10 - 18 از 488
fa Persian | English en

منوي اصلي

پیوندها